سایز ۱ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن )۴۱ عرض ۲۵ دورکمر ۴۸

سایز ۲ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن )۴۴ عرض ۲۷ دورکمر ۵۰

سایز ۳ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن)۴۷ عرض ۲۹ دور کمر ۵۴

سایز ۴ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن)۵۰ عرض ۳۰ دورکمر ۵۶

سایز ۵ قد از سرشانه (تا پایین آستر دامن)۵۵ عرض ۳۲ دورکمر ۶۰
حدود یک سانت احتمال خطا در نظر بگیرید 🌹send call