🥰سارافون عیدانه + همراه تل 💞
سایز ۲ ~۱۰ سال
قیمت همکاری سایز ۹۰،۱۰۰،۱۱۰: ۱۳۵ تومان 🌷
قیمت همکاری سایز ۱۲۰،۱۳۰: ۱۴۰ تومان 🌷
اندازه ها 👇👇
سایز ۹۰: قد ۴۵،استین ۳۰، پهنا ۲۸
سایز ۱۰۰: قد ۵۰،استین ۳۲، پهنا ۳۲
سایز ۱۱۰: قد ۵۷،استین ۳۴، پهنا ۳۴
سایز ۱۲۰: قد ۶۶،استین ۳۸، پهنا ۳۶
سایز ۱۳۰: قد ۷۲،استین ۴۰، پهنا ۳۸

ارسال رایگان
ادیsend call