ست فاکس گلدار
طرح جدید

سایز۳۵
قدبلوز۳۴_قدآستین۳۰_دورسینه۵۲_قدشلوار۵۲

سایز۴۰
قدبلوز۳۹_قدآستین۳۳_دورسینه۵۸_قدشلوار۵۶

سایز۴۵
قدبلوز۴۲_قدآستین۳۶_دورسینه۶۰_قدشلوار۶۰

سایز۵۰
قدبلوز۴۷_قدآستین۴۱_دورسینه۶۸_قدشلوار۷۱

قیمت ۷۲ت
ارسال رایگان
نارsend call