سویشرت شلوار
داخل کرک
قواره کوچیک
سایز حدودی ۳۰ تا ۴۵
سایز۳۵
قدبلوز۳۰_قدآستین۲۵_دورسینه۵۰_قدشلوار۴۸

سایز۴۰
قدبلوز۳۹_قدآستین۳۲_دورسینه۶۰_قدشلوار۵۳

سایز۴۵
قدبلوز۴۲_قدآستین۳۴_دورسینه۶۴_قدشلوار۶۰

سایز۵۰
قدبلوز۴۴_قدآستین۳۶_دورسینه۶۸_قدشلوار۶۷

سایز ۳۵.۴۰ قیمت ۷۵ت
سایز ۴۵.۵۰ قیمت ۷۸ت
ارسال رایگان
نارsend call