ارسال 10 روزه 🍎🍎🍎

سایز ۲ مابین دو زیر بغل ۲۶ قد از سرشانه ۴۳

سایز ۳ مابین دو زیر بغل ۲۷.۵ قد از سرشانه ۴۷

سایز ۴ مابین دو زیر بغل ۲۹ قد از سرشانه ۵۳

سایز ۵ مابین دو زیر بغل ۳۰.۵ قد از سرشانه ۵۷

سایز ۶ مابین دو زیر بغل ۳۲ قد از سرشانه ۶۱

سایز ۷ مابین دو زیر بغل ۳۴ قد از سرشانه ۶۴send call