اندازه ست های یلدا👇👇👇👇

سایز ۳۵/ پهنا ۲۵ بلندی ۳۵ شلوار ۴۸
سایز ۴۰/ پهنا ۳۰ بلندی ۳۹ شلوار ۵۶
سایز ۴۵/ پهنا ۳۲ بلندی ۴۵ شلوار ۶۲
سایز ۵۰/ پهنا ۳۶ بلندی ۵۰ شلوار ۷۰
سایز ۵۵/ پهنا ۳۹ بلندی ۵۵ شلوار ۸۰

۱ تا ۲ سانت خطا درنظر گرفته شودsend call